Obchodní podmínky – online programy

Shrnutí obchodních podmínek

Internetový obchod na adrese https://zacinamepapat.thinkific.com provozuje obchodní společnost Škola papání s.r.o., se sídlem Buš 135, 25208 Buš, IČO 19496621, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, v oddílu C, vložce 387552, neplátce DPH. Kontaktovat nás můžete na našem e-mailu recepce@skolapapani.cz nebo telefonu 792309830.

Jakmile odešlete prostřednictvím internetového obchodu vaši objednávku, dojde tím k uzavření smlouvy. Přijetí objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme e-mailem.

Platbu proveďte do 7 dnů od uzavření smlouvy.

Veškerý digitální obsah vám dodáme s vaším souhlasem před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, které z tohoto důvodu není možné po dodání obsahu využít. Dodání digitálního obsahu proběhne prostřednictvím platformy Thinkific, jejíž užívání z vaší strany se řídí příslušnými separátními podmínkami.

Práva z odpovědnosti za vady naleznete níže v plném znění obchodních podmínek.

Obecná ustanovení

1.1.         Působnost obchodních podmínek. Tyto obchodní podmínky upravují uzavírání smluv mezi námi jako obchodníkem a vámi jako zákazníkem prostřednictvím internetového obchodu a naše a vaše práva a povinnosti ze smluv vyplývající. Součástí obchodních podmínek jsou i povinně poskytované informace. Informace o zpracování osobních údajů naleznete v samostatném dokumentu na našem webu. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 4. 2024.

1.2.         Používané pojmy. V našich obchodních podmínkách používáme následující zkratky:

1.2.1.         My, čímž se rozumí obchodník, tedy obchodní společnost Škola papání s.r.o., se sídlem Buš 135, 25208 Buš, IČO 19496621, zapsaná v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, v oddílu C, vložce 387552, neplátce DPH.

1.2.2.         Vy, čímž se rozumí zákazník, tedy druhá smluvní strana odlišná od nás, kterým může být jeden z následujících subjektů:

1.2.2.1.        spotřebitel, kterým je člověk nejednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání,

1.2.2.2.        podnikatel, kterým je člověk nebo právnická osoba jednající v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

1.2.3.         Internetový obchod, tedy naše webové rozhraní nacházející se na webové adrese https://zacinamepapat.thinkific.com, ve kterém si můžete prohlédnout naši nabídku a objednat zboží z našeho sortimentu.

1.2.4.         E-mail, tedy elektronická pošta, kterou je možné nás kontaktovat na e-mailové adrese recepce@skolapapani.cz.

1.2.5.         Telefon, pomocí kterého je možné nás kontaktovat na telefonním čísle 792309830.

1.2.6.         Smlouvy, kterými se rozumí smlouvy o poskytování digitálního obsahu.

1.2.7.         Zboží, tedy digitální obsah z naší nabídky uvedené v internetovém obchodě nebo popsaný ve smlouvě.

1.3.         Vztah obchodních podmínek ke smlouvě. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí všech smluv. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním obchodních podmínek.

1.4.         Vztah smlouvy a obchodních podmínek k právním předpisům. Práva a povinnosti neupravená obchodními podmínkami nebo smlouvou se řídí právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v souladu s právními předpisy Evropské unie, zejména směrnicí 2011/83/EU, o právech spotřebitelů a směrnicí 2000/31/ES, o elektronickém obchodu. V případě rozporu obchodních podmínek nebo smlouvy s právním předpisem, nejedná-li se o záležitost, kterou lze ujednáním upravit odchylně, má přednost právní předpis.

1.5.         Oddělitelnost ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání. Pokud se některé z ustanovení obchodních podmínek nebo smluvních ujednání stane neplatným, neúčinným nebo se k němu nebude přihlížet, není tím dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení obchodních podmínek a smluvních ujednání.

1.6.         Vztahy s mezinárodním prvkem. Právní poměry mezi námi a vámi se v případě přítomnosti mezinárodního prvku řídí českým právem a k řešení případných sporů jsou příslušné české soudy. Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva) se nepoužije.

1.7.         Způsoby řešení stížností. Případné stížnosti a spory mezi vámi a námi je možné řešit

1.7.1.         mimosoudně v řízení vedeném Českou obchodní inspekcí (adr.coi.cz) nebo prostřednictvím platformy pro řešení sporů on-line zřízené Evropskou komisí (ec.europa.eu/consumers/odr),

1.7.2.         emailem na e-mailové adrese recepce@skolapapani.cz,

1.7.3.         telefonicky na telefonním čísle 792309830.

1.8.         Dozorové orgány. Nad naší činností provádí kontrolu a dozor státní orgány České republiky, na které je možné se v souladu právními předpisy, které upravují jejich působnost a pravomoci, obracet se svými podněty. Orgány státního dozoru jsou zejména:

1.8.1.         Česká obchodní inspekce,

1.8.2.         živnostenské úřady,

1.8.3.         Úřad pro ochranu osobních údajů.

Objednávání zboží a uzavírání smluv

2.1.         Objednání zboží z nabídky internetového obchodu. Zboží v našem internetovém obchodě je možné objednat si tak, že vaši objednávku zboží popsaného v našem internetovém obchodě odešlete prostřednictvím internetového obchodu. Tato objednávka je závazná a jejím doručením nám vzniká smlouva.

Přijetí naší nabídky s dodatkem či odchylkou není možné a považuje se za protinabídku z vaší strany.

2.2.         Objednání zboží prostřednictvím internetu. Objednání zboží prostřednictvím internetového obchodu provedete vybráním nabízeného zboží, přihlášením se ke svému uživatelskému účtu nebo vytvořením uživatelského účtu nového, vyplněním požadovaných údajů a odesláním vaší objednávky pomocí tlačítka „Nákup“, čímž dojde k uzavření smlouvy. Před odesláním objednávky vám bude umožněno zkontrolovat a případně i změnit zadané údaje.

2.3.         Potvrzení přijetí objednávky. Úspěšné přijetí vaší objednávky a uzavření smlouvy vám potvrdíme na vaši e-mailovou adresu zasláním e-mailové zprávy, jejíž součástí bude:

2.3.1.         potvrzení o uzavření smlouvy a jejím obsahu,

2.3.2.         naše obchodní podmínky, jejichž obsahem jsou i povinně poskytované informace.

V případě neúplnosti nebo nesprávnosti objednávky vás vyzveme k jejímu doplnění nebo vás upozorníme na nemožnost uzavření smlouvy.

2.4.         Jazyk a uchovávání smlouvy. Smlouvy se uzavírají v českém jazyce. Uzavřené smlouvy neukládáme, a proto k nim není možné přistupovat.

Uzavřené smlouvy a jejich obsah

3.1.         Změna a zrušení smlouvy. Uzavřené smlouvy není možné jednostranně měnit či rušit; činit tak lze pouze na základě vzájemné dohody, případně pokud tak stanoví právní předpis nebo obchodní podmínky.

3.2.         Obsah smlouvy o dodání digitálního obsahu. Na základě uzavřené smlouvy o poskytování digitálního obsahu jsme povinni zpřístupnit vám k užívání pro vaši vlastní potřebu ujednaným způsobem a po ujednanou dobu (pokud není ujednána jiná doba, tak po dobu 12 měsíců) objednané digitální zboží (digitální obsah) na nehmotném nosiči a poskytnout případné ujednané služby a vy jste povinni nám dodání umožnit a zaplatit nám celkovou cenu, která je tvořena cenou objednaného zboží, cenou platby, cenou dodání zboží a cenou případných dalších objednaných služeb.

3.3.         Poskytování obsahu. Digitální obsah odpovídající objednanému zboží poskytujeme prostřednictvím platformy Thinkific, což je technické řešení zajišťované třetí osobou, které vám umožňuje přistupovat ke sjednanému digitálnímu obsahu. Pro přístup k objednanému zboží je tedy nutné současně se registrovat či přihlásit k existujícímu účtu v rámci zmiňované platformy, což se řídí příslušnými specifickými podmínkami jejího poskytovatele. Pokud jste spotřebitelem, souhlasíte se zahájením poskytování digitálního obsahu před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, což má za následek zánik práva na odstoupení od smlouvy.

3.4.         Vyloučení naší odpovědnosti. Jakákoli doporučení nebo postupy, které mohou být součástí poskytovaného digitální obsahu, vycházejí výhradně z našich znalostí a zkušeností a jejich součástí není garance žádoucích účinků a výsledků používání zboží nebo dílčích informací. Informace od nás nepředstavují a nenahrazují zdravotní služby a zdravotní péči podle příslušných právních předpisů, ani konzultaci s odborníky či psychologickou pomoc. Za aplikaci doporučení a postupů jste plně odpovědní vy. Za újmu vzniklou v souvislosti s využíváním našeho zboží neodpovídáme, a to zejména pokud nám poskytnete nesprávné nebo neúplné informace, využíváte informace od nás, ačkoli to neodpovídá zdravotnímu stavu, či nedodržíte naše pokyny.

3.5.         Ochrana duševního vlastnictví. Berete na vědomí, že vám dodáváme zboží, které je chráněno právy duševního vlastnictví. Součástí smlouvy není licence opravňující vykonávat práva duševního vlastnictví. Jakákoli autorská díla jste oprávněni užít pouze pro vaši osobní potřebu (zahrnující potřeby jedné rodiny). Zboží chráněné autorským právem nesmíte užívat pro vnitřní potřebu právnické osoby ani jej jakkoli jinak dále rozmnožovat, prodávat, pronajímat nebo jinak zpřístupňovat třetím osobám, včetně sdílení uživatelského přístupu do platformy, prostřednictvím které je digitální obsah zpřístupněn.

3.6.         Slevy a reklamní akce. Pro slevové či jiné marketingové akce platí, že pokud není stanoveno jinak, nelze jednotlivé poskytované slevy a jiné výhody kombinovat.

3.7.         Dárky a bonusy. Pokud vám byly v rámci smlouvy poskytnuty dárky či jiné bonusy, dochází k tomu na základě darovací smlouvy, proto za jejich vady neodpovídáme. Existence darovací smlouvy je závislá na existenci smlouvy hlavní a darovací smlouva je uzavírána s rozvazovací podmínkou zrušení darovací smlouvy v případě zániku smlouvy hlavní.

3.8.         Slevové kupony a dárkové poukazy. Slevové kupony a dárkové poukazy je možné uplatnit za ujednaných podmínek nebo za podmínek uvedených na kuponu nebo poukazu. Pokud není ujednáno jinak, lze je uplatnit pouze u nás a doba platnosti je omezena u slevových kuponů do odvolání nebo ukončení slevové akce, u dárkových poukazů na dobu jednoho roku od jejich vystavení.

Platební podmínky a dodací podmínky

4.1.         Způsoby platby. Celkovou cenu je možné uhradit způsoby, které naleznete na odpovídající stránce v našem internetovém obchodě.

4.2.         Doba pro zaplacení. Celkovou cenu jste povinni uhradit buď před dodáním zboží, při převzetí zboží, nebo později, a to podle ujednaného způsobu platby. Pokud má být celková cena uhrazena před dodáním zboží, jste povinni ji uhradit do 7 dnů od uzavření smlouvy. Pokud je celková cena hrazena prostřednictvím poskytovatele platebních služeb, je celková cena uhrazena připsáním peněžité částky na náš účet u poskytovatele platebních služeb.

4.3.         Prodlení s platbou. V případě prodlení se zaplacením celkové ceny vám můžeme účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, avšak do maximální výše odpovídající ceně objednaného zboží.

4.4.         Elektronické zasílání daňových dokladů. Souhlasíte s tím, že fakturu (daňový doklad) vystavíme a zašleme vám v elektronické podobě na váš e-mail zadaný při objednávce.

4.5.         Způsoby dodání. Dodání zboží bude provedeno jeho zpřístupněním on-line v rámci platformy Thinkific. Pro přístup k obsahu je vyžadován podporovaný software dle technické specifikace platformy Thinkific.

4.6.         Doba pro dodání zboží. Ujednaná doba pro dodání zboží běží od uhrazení celkové ceny. Zboží vám zpřístupníme do 72 hodin od zaplacení.

4.7.         Souhlas s dodáním a poskytnutím digitálního obsahu. Zboží vám v závislosti na ujednané době pro dodání může být dodáno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, na základě čehož nemáte jako spotřebitel právo od takových smluv odstoupit ve lhůtě 14 dnů, s čímž vyjadřujete souhlas.

Právo na odstoupení od smlouvy

5.1.         Obecně o odstoupení od smlouvy. Odstoupením od uzavřené smlouvy se smlouva od počátku ruší a strany jsou povinny vrátit si vše, co na základě zrušené smlouvy poskytly. Odstoupením od smlouvy se ruší i na ní závislá smlouva darovací. Právo odstoupit od smlouvy je možné využít za podmínek, které jsou stanoveny v obchodních podmínkách, nebo pokud tak stanoví právní předpisy.

5.2.         Naše právo odstoupit od smlouvy. My máme právo odstoupit od uzavřené smlouvy kdykoli od dne uzavření smlouvy do okamžiku, kdy od nás převezmete zboží, a to z důvodů:

5.2.1.         neposkytnutí informací nebo jiné součinnosti,

5.2.2.         zneužití objednávkového systému našeho internetového obchodu nebo prodejního kanálu,

5.2.3.         uvedení chybných údajů při objednávání,

5.2.4.         objednání za cenu výrazně nižší než cenu obvyklou, pokud byla naše nabídka na tuto cenu učiněna v důsledku omylu či chyby našeho internetového obchodu nebo prodejního kanálu,

5.2.5.         dalších hodných zvláštního zřetele.

5.3.         Zákonné právo spotřebitele odstoupit od smlouvy. Pokud jste spotřebitelem, máte právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dodání digitálního obsahu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

5.4.         Nemožnost odstoupení od smlouvy. Právo odstoupit od smlouvy nemáte u smluv:

5.4.1.         o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním,

5.4.2.         o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty,

5.4.3.         dalších, pokud tak stanoví právní předpis.

5.5.         Způsob odstoupení od smlouvy. Pokud vám vzniklo právo na odstoupení od smlouvy a chcete od smlouvy odstoupit, můžete tak učinit formou jednostranného právního jednání, které nám doručíte, nejlépe pak

5.5.1.         vyplněním vzorového formuláře pro odstoupení od smlouvy, který je přílohou obchodních podmínek a jeho odesláním

5.5.1.1.        poštou na adresu našeho sídla,

5.5.1.2.        e-mailem na naši e-mailovou adresu;

5.6.         Zachování lhůty. Pokud jste spotřebitelem, pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, pokud nám odstoupení odešlete v poslední den lhůty určené pro odstoupení od smlouvy.

5.7.         Vrácení peněz po odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel odstoupíte od smlouvy, zaplacené peněžní prostředky vám vrátíme do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy. Peněžní prostředky vám vrátíme stejným způsobem, jakým jsme je od vás přijali, případně jiným způsobem, na kterém se dohodneme, pokud vám tím nevzniknou další náklady.

5.8.         Povinnosti po odstoupení od smlouvy o poskytování digitálního obsahu. Odstoupíte-li od smlouvy o poskytování digitálního obsahu, máte povinnost zdržet se užívání digitálního obsahu, včetně jeho poskytování třetí osobě a my vám můžeme zabránit v dalším užívání digitálního obsahu, a to zejména tím, že vám digitální obsah nebo uživatelský účet znepřístupníme. Pokud vám byl v souvislosti s poskytováním digitálního obsahu odevzdán hmotný nosič, vydáte nám jej na naši žádost bez zbytečného odkladu.

Reklamace vad zboží

Vady zboží (digitálního obsahu)

6.1.         Naše odpovědnost za vady digitálního obsahu. Odpovídáme za to, že digitální obsah je po dobu trvání závazku k jeho poskytování bez vad. Nemá-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, ale spočívá-li plnění pouze v jednorázovém úkonu nebo jejich sledu, odpovídáme vám za to, že digitálního obsah je bez vad k okamžiku jeho zpřístupnění. Zejména odpovídáme za to, že digitální obsah

6.1.1.         odpovídá ujednanému popisu a rozsahu, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

6.1.2.         je vhodný k účelu, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili, a že

6.1.3.         je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou.

Dále vám odpovídáme za to, že vedle ujednaných vlastností splňuje digitální obsah následující požadavky; to neplatí, pokud jsme vás před uzavřením smlouvy upozornili, že některé vlastnosti digitálního obsahu se liší a vy jste s tím souhlasili:

6.1.4.         je poskytován s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k instalaci, a s uživatelskou podporou.

6.1.5.         je vhodný k účelu, k němuž se digitální obsah tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

6.1.6.         rozsahem, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně funkčnosti, kompatibility, přístupnosti, kontinuity a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem digitálního obsahu téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením; veřejným prohlášením nejsme vázáni, pokud jsme si jej nebyli vědomi nebo bylo v době uzavření smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo na rozhodnutí o uzavření smlouvy nemohlo mít vliv,

6.1.7.         je dodán s příslušenstvím a pokyny k použití, které můžete rozumně očekávat, a odpovídá zkušební verzi nebo náhledu, které jsme vám zpřístupnili před uzavřením smlouvy.

6.2.         Omezení odpovědnosti za vady digitálního obsahu. Neodpovídáme vám za vady, které

6.2.1.         vznikly v důsledku neprovedení nezbytné aktualizace,

6.2.2.         způsobilo vaše nevyhovující technické nebo programové vybavení nebo síťové připojení pro přístup či užívání digitálního obsahu nezbytné pro řádné fungování digitálního obsahu.

6.3.         Doba pro uplatnění práva. Digitální obsah jste povinni si co nejdříve prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech a rozsahu. Vaše právo z odpovědnosti za vady digitálního obsahu jste povinni u nás uplatnit bez zbytečného odkladu, co nejdříve poté, co budete moci vady zjistit, a to v době trvání našeho závazku k poskytování digitálního obsahu a jde-li o jednorázové plnění, může vytknout vadu, která se na digitálním obsahu projeví v době dvou let od zpřístupnění.

6.4.         Právo na odstranění vady. Má-li digitální obsah vadu, máte právo na bezplatné odstranění vady. ledaže by bylo odstranění vady nemožné nebo nepřiměřeně nákladné.

6.5.         Právo na přiměřenou slevu a odstoupení od smlouvy. Pokud vadu odmítneme odstranit nebo ji neodstraníme, nebo se vada projeví i po odstranění, nebo je vada podstatným porušením smlouvy, nebo je z našeho prohlášení nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro vás, můžete požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy. Právo na odstoupení od smlouvy nemáte, pokud je vada nevýznamná. Pokud odstoupíte od smlouvy, použije se odst. 5.8. těchto obchodních podmínek.

6.6.         Vrácení peněžitých částek. Peněžité částky, které vám máme z důvodu vadného plnění vydat, vám vrátíme na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste uplatnili příslušné právo z vadného plnění. Použijeme přitom stejný způsob, jakým jste nám uhradili celkovou cenu, ledaže výslovně svolíte k jinému způsobu a nevzniknou vám tím žádné náklady.

Reklamace

6.7.         Způsob reklamace. V případě, že chcete uplatnit své právo z odpovědnosti za vady, můžete tak učinit:

6.7.1.         zasláním e-mailu na naši e-mailovou adresu,

6.7.2.         telefonicky na našem telefonním čísle.

6.8.         Náležitosti reklamace. Při reklamaci je třeba:

6.8.1.         doložit, že digitální obsah byl zakoupen u nás,

6.8.2.         sdělit, jakou vadu reklamujete a jakým způsobem žádáte, aby byla reklamace vyřízena. Požadovaný způsob vyřízení reklamace není možné následně bez našeho souhlasu měnit.

6.9.         Vyřízení reklamace. Pokud jste spotřebitelem, bude reklamace vyřízena v přiměřené době, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, jinak máte právo od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. V ostatních případech bude vaše reklamace vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 45 dnů.

6.10.      Náhrada nákladů reklamace. V případě, že bude vaše reklamace uznána, máte právo na náhradu nutných nákladů, které byly při uplatnění práva z odpovědnosti za vady účelně vynaloženy.

6.11.      Potvrzení o reklamaci. Pokud jste spotřebitelem, při uplatnění práva z odpovědnosti za vady vám vydáme písemné potvrzení o tom, kdy jste právo uplatnili, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požadujete, dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Přílohy